Derneğin Amacı

 1. Kuran-ı Kerim’in öğrenilmesi, öğretilmesi idrak edilmesi, yaşanılması ve yaşatılmasına katkı sağlamak.
 2. Millî, manevî, ahlakî ve evrensel değerlere sahip; ruhsal ve bedensel yönlerden sağlıklı üstün vasıflı örnek nesiller yetiştirilmesine katkı sağlamak.
 3. İslami ilim, kültür, tarih, sanat ve medeniyeti sahalarında ilmî çalışmalarda bulunmak; yapılan çalışmaları yayınlamak.

 Derneğin Faaliyet Konuları

 1. Kuran, tefsir, hadis, fıkıh, tasavvuf ve akaid gibi temel İslami ilimler sahalarında ve yine İslam tarih, sanat ve medeniyeti sahalarında millî ve milletlerarası araştırma komisyonları kurmak, kurullar oluşturmak, seminerler, konferanslar, paneller, çalıştaylar düzenlemek, bu alanlarda ilmî çalışmalarda bulunmak. Âlimleri bir araya getirmek ve desteklemek. Tüm bu çalışmaları görsel, yazılı ve sosyal medya aracılığıyla yaymak ve yayınlamak.
 2. Dernek amaçlarına ulaşmak için: Eğitim ve öğretimin her kademesinde; Kuran kursu, hafızlık merkezi, enstitü, ilmî araştırma ve geliştirme merkezleri ve laboratuarları, eğitim merkezleri, etüt evleri, kurs, dershane, her kademede okul, kültür sitesi, yurt, pansiyon, misafirhane, kamp, spor ve dinlenme tesisi, konferans ve tiyatro salonu, kütüphane, lokal, aşevi, gençlik merkezi, aile ve kadın merkezi, çocuk yuvası, bakım merkezi v.b yerlerin yanı sıra derneğin amaçlarına hizmet edilecek ilmî, hayri, ticari, sınai, sosyal ve kültürel her türlü müessese ile vakıf kurmak, işletmek, işlettirmek, gerektiğinde resmi kurum ve kuruluşlar ile aynı amaçlı diğer tüzel kişilere devretmek, ayrıca bu tür müesseselerle işbirliği yapmak ve/veya her türlü ayni nakdi yardımda bulunmak ve yardımları kabul etmek.
 3. Derneğin amacına uygun olarak yurt içinde ve dışında platformlar ve federasyonlar kurmak-kurulanlara katılmak, dernek veya kuruluşlara üye olmak. Bu kuruluşlara danışmanlık yapmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak.
 4. Amaçlar doğrultusunda ülkemiz ve milletimiz adına faydalı olabilecek her konuda faaliyette bulunmak üzere ülkemizde ve yabancı ülkelerde millî ve milletlerarası kuruluşlarla, ülkemizde ve milletler arası alanda beraberlik ve işbirliğinde bulunmak. Millî ve milletler arası ilmî toplantı ve konferanslar tertip etmek, kongre ve konferanslara katılmak, ilim adamları veya üniversitelerle işbirliği halinde araştırmalar yapmak, yaptırmak, raporlar hazırlamak-hazırlatmak, toplumun ve ilgililerin istifadesine sunmak. Faaliyet alanları ile ilgili yarışmalar düzenlemek, ödüller vermek.
 5. İlmî ve sosyal sahada çalışmalar yapan ilim ve bilim adamlarının çalışmalarına, araştırmalarına ve projelerine destek vermek, mevcut çalışma, araştırma ve projeler ve de yenileri için ilim ve bilim adamlarının yer aldığı kurullar oluşturmak. Her türlü fikir kirlenmesine karşı mücadele vermek, bu amaçla sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve alanında uygun olarak tüm resmî, özel ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak ve bunları bilgilendirmek.
 6. Derneğin amaçlarına uygun olarak bilgi-işlem teknolojileri ile ilgili projeler üretmek ve hayata geçirmek için mali kaynaklar sağlamak, dernek faaliyet alanları ile ilgili bilişim programları hazırlamak/hazırlatmak.
 7. Amaca ulaşmak için mahalli millî ve uluslar arası konferanslar, paneller, sempozyumlar, yarışmalar, gençlik kurultayları, icazet merasimleri, şenlikler, anma günleri, çok amaçlı kapalı salon toplantıları, açık oturumlar, seminerler, sohbetler, açık hava toplantıları, gösteri yürüyüşleri, imza ve söyleşi güleri, tiyatro organizeleri, kitap okuma toplantıları, istişare toplantıları, yemekli toplantılar, sünnet şölenleri, Kuran ziyafeti ve şölenleri, gençlik ve müzik şölenleri, konserler, spor turnuvaları, tarihî ve turistik gezi, tur, piknik ve ziyaret gibi organizasyonlar düzenlemek.
 8. Dernek amaçları doğrultusunda araştırma geliştirme ve inceleme, anket, telifi tercüme vb. çalışmalar yapmak veya yaptırmak. Yapılan bu çalışmaları ve diğer dernek faaliyetlerini yazılı, görsel ve sosyal yayınlar yoluyla kamuoyuna sunmak ve yine insanî ve toplumsal dayanışmayı teşvik eden konularda millî ve manevi değerlere uygun basılı, sesli, görüntülü ya da sosyal medyada yayınlar hazırlamak veya hazırlatmak. Ayrıca bu amaçlara hizmet edecek matbuat, sinema filmi, TV filmi, TV programları, reklam filmi, tiyatro eseri, CD, DVD, VCD gibi kültür ve sanat faaliyetleri yapmak ve yaptırmak. Amacını gerçekleştirecek çalışmalarda internet ortamından istifade etmek. Dernek adına bildiri, beyanname vererek gazete, dergi gibi yayınlar çıkarmak. Bu konuda yarışmalar ve ödül törenleri düzenlemek, ödüller vermek. Kamuoyun dikkatini çekmek için basın toplantıları düzenlemek.
 9. Derneğin amacına uygun olarak eğitim ve öğretimin her dalında ve kademesinde öğrencilere karşılıksız burs ve krediler vermek. Öğrenciler için takviye, hazırlık, tecvid, meharici huruf, mesleki ve sportif kurslar düzenlemek. Öğrencilerin yurt içi ve yurt dışı okul, yurt, kurs, ve dershane ücretleri ile kitap kırtasiye harç ve giyim giderlerini karşılamak.
 10. Ortaöğretim, üniversite, açık öğretim hazırlık ve takviye kursları, hat, tezhip, kıraat, (aşere, takrip, tayyibe) güzel okuma, musiki, ebru, dikiş, nakış, makreme, boyama ve benzeri beceri kursları ile kermes ve sergi açmak.
 11. Yardımlaşma sandığı kurmak, yardımlaşmayı teşvik etmek, bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak.
 12. Mer’i mevzuat çerçevesinde yurt içinde ve dışında yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, bağış kabul etmek. Savaş ve tabii afetler gibi felaketler karşısında yurt içinde ve yurt dışında yardım kampanyaları düzenlemek, elde edilecek ayni ve nakdi yardımları bizzat veya diğer meşru kanallarla kendilerine ulaştırmak.
 13. Şehit ailelerine, gazilere, hafızlara Kuran kursu öğrencilerine ve mezunlarına her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak, yardım kampanyaları düzenlemek.
 14. Çeşme, su kuyusu, su şebekesi, ibadethane (cami, mescit, dergah, zaviye, tekke, kuran kursu vb.) türbe vb. yapıları yaptırmak, tamir ettirmek, yapılmasına ve tamirine katkıda bulunmak.
 15. İnsan varlığının devam etmesi için gerekli olan tabiatın korunması ve çevre bilincinin gelişmesi için, çevre kirliliğini ve doğayı koruyucu sosyal ve kültürel çalışmalar yapmak. Ağaç dikme kampanyaları düzenlemek. Hatıra ormanları oluşturmak, her türlü canlı ve cansız varlığın doğal denge içinde himayesine matuf faaliyetler yapmak, yapılanlara katkı sağlamak veya bizzat katılmak.
 16. Sokak çocukları ve gençlerin alkol, uyuşturucu madde, kumar vb. kötü alışkanlıklardan kurtarılması ve topluma kazandırılması yönünde her türlü çalışmayı yapmak.
 17. Yangın, deprem, sel vb. tabi afetlerden zarar görenlere yardım etmek, kurtarma grupları oluşturmak. Kuran kursu, hastane, huzurevleri, yurtlar açmak ve benzeri sosyal müesseseleri ziyaret etmek.
 18. Millî, dini, tarihi, gün ve gecelerin anlam ve önemine uygun kutlama programları düzenlemek.
 19. Resim, şiir, kompozisyon ve bilgi yarışmaları düzenlemek. Tiyatro, müzik ve benzeri çalışma grupları oluşturmak.
 20. Derneğin gayesi istikametinde başarılı çalışmalar yapan şahıs, dernek ve diğer müesseselere teşvik amaçlı belge, hediye, plaket ve ödüller vermek.
 21. Derneğe gelir temin etmek ve/veya tanıtım amacı ile fuarlar, kermesler, sergiler, geziler, konserler vb. her türlü toplantı, sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunmak veya bu tür faaliyetlere katılmak.
 22. Taşınır ve taşınmaz mal bağışı kabul etmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, derneğe şartsız olarak bağışlanmış menkul ve gayrimenkul malları satmak, takas etmek, taşınmaz mallar üzerinde her türlüayni ve şahsi hak tesis etmek, işletmek, her türlü inşaatı yaptırmak ve dernek amaçları doğrultusunda kullanmak.
 23. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için kamu kurum ve kuruluşları vakıflar genel müdürlüğü, belediyeler, il özel idareler ve onlara bağlı kuruluşlarla işbirliği yapmak. Mer’i mevzuat çerçevesinde bu kuruluşlardan menkul veya gayrimenkul bağışı kabul etmek satın almak devir ve temlik almak, tahsisini talep ve kabul etmek, kiralamak veya ayni ya da şahsi hak tesis etmek, bu hakları kabul etmek, ihtiyaç halinde üçüncü şahıslara devretmek.